Afspraak
Afspraak maken

Privacy

Covidtest Nederland, label van NBI BV (KVK 68892403)

Dit privacybeleid informeert u over uw privacyrechten en geeft aan hoe wij, Covidtest Nederland, met persoonsgegevens omgaan in het kader van onze dienstverlening en onze website.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Covidtest Nederland is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) voor de verwerkingen van persoonsgegevens als beschreven in dit privacybeleid.

 1. Welke verwerkingsactiviteiten vinden plaats?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens op verschillende manieren. Onze verwerkingsactiviteiten vinden plaats in het kader van:

 • interactie met u via onze website;
 • het afnemen van de Covid19-sneltest;
 • het verstrekken van resultaten van de test aan u, dan wel ouder/voogd en de GGD; en
 • het voldoen aan uw verzoeken.
 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
a. Websitebezoekers De persoonsgegevens die u invult op onze Website en uw IP adres ten behoeve van het plaatsen van functionele cookies.
b. Patienten – Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres.
– Medische klachten, monster met cellen (niet je DNA) en uitslag test, streepjescode testbuisje.
– Vastlegging toestemming van de patiënt voor aangaan geneeskundige behandelingsovereenkomst (art. 7:450 BW – art. 7:447 BW) voor uitvoeren van de Covid19-test.
– BSN: in geval van positieve Covid19-sneltest, documentnummer en aard identiteitsbewijs voor identificatieplicht.
c. Ouders of voogd van minderjarige patiënten Naam en relatie tot patiënt.
d. Zakelijke klanten De gegevens van (personeel van) zakelijke klanten ten behoeve van het verkopen van Covid19-sneltesten.
e. Andere betrokkenen Incidenteel kunnen wij ook over andere betrokkenen persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld over gezinsleden. Wat voor persoonsgegevens dit zijn, hangt af van het geval.

Minderjarigen

Voor zover een patiënt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft gehaald, zal voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming worden verzocht van deze minderjarige.

Curatele en bewind

Wij richten ons in principe niet op personen die onder curatele zijn gesteld of ten aanzien van wie een bewind of mentorschap is ingesteld. Indien we ons in uitzonderlijke situaties toch richten op deze personen met een wettelijk vertegenwoordiger zal als dat nodig is de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger worden verzocht.

 1. Doeleinden van de verwerking

Covidtest Nederland verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het aanbieden van website informatie en het laten functioneren van onze website.
 2. Het aangaan van een overeenkomst voor het afnemen van een Covid19-sneltest.
 3. Afhandeling van uw betaling.
 4. Het afnemen van de Covid19-sneltest, identificatie- dossier- en bewaarplicht.
 5. Het per e-mail verzenden van de uitslag van een negatieve Covid-19 -sneltest aan de patiënt.
 6. Het telefonisch contacteren en informeren over een positieve uitslag van de Covid-19 sneltest.
 7. Melding bij GGD door arts over de positieve uitslag.
 8. Afhandeling van vragen, aanvragen van informatie, klachten en geschillen.
 9. Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of bevel van een bevoegde toezichthouder.
 10. Het verlenen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen.
 11. Het verzenden van nieuws of tips van Covid-19 sneltesten, enkel uitsluitend indien u daarom heeft verzocht.

Hieronder is per categorie personen aangegeven voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden gebruikt:

a. Websitebezoekers 1, 11
b. Patiënten 2 – 9, 11
c. Ouders of voogd van minderjarige patiënten 10, 11
d. Zakelijke klanten 2, 3, 11
e. Andere betrokkenen 1 – 11
 1. Op welke wettelijke basis baseren wij de verwerking mijn persoonsgegevens?

Volgens de AVG mogen we jouw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige wettelijke basis voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, publieke taak/algemeen belang of gerechtvaardigd belang (art 6. AVG en de specifieke uitzondering ter verwerking van medische gegevens op grond van art. 9 AVG).

Hieronder is voor alle doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, aangegeven op basis van welke grondslag dit in principe plaatsvindt.

 1. Het aanbieden van website informatie en het laten functioneren van onze website: gerechtvaardigd belang.
 2. Het aangaan van een overeenkomst voor het afnemen van een Covid19-sneltest: uitvoering overeenkomst of gerechtvaardigd belang.
 3. Afhandeling van uw betaling: uitvoering overeenkomst of gerechtvaardigd belang.
 4. Het afnemen van de Covid19-sneltest, identificatie- dossier- en bewaarplicht: uitvoering behandelingsovereenkomst, noodzaak voor een goede behandeling of verzorging van de betrokkene (art. 9 lid 2 sub h AVG) en wettelijke (dossier- en bewaarplicht).
 5. Het per e-mail verzenden van de uitslag van een negatieve Covid-19 (snel)test aan de patiënt: uitvoering overeenkomst.
 6. Het telefonisch contacteren en informeren over een positieve uitslag van de Covid-19 sneltest: uitvoering overeenkomst en noodzaak voor een goede behandeling of verzorging van de betrokkene (art. 9 lid 2 sub h AVG).
 7. Melding bij GGD door arts over de positieve uitslag: voldoen aan een wettelijke plicht (art. 22 Wet Publieke Gezondheid).
 8. Afhandeling van vragen, aanvragen van informatie, klachten en geschillen: voldoen aan wettelijke plicht, gerechtvaardigd belang of toestemming.
 9. Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of bevel van een bevoegde toezichthouder: voldoen aan wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang.
 10. Het verlenen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen: wettelijke plicht.
 11. Het verzenden van nieuws of tips van Covid-19 sneltesten: expliciete toestemming.
 1. Hoe komt Covidtest Nederland aan mijn persoonsgegevens?

Covidtest Nederland verwerkt zowel persoonsgegevens die direct door iemand zelf zijn verstrekt, als persoonsgegevens die Covidtest Nederland indirect over iemand heeft verkregen. Voorbeeld direct: persoonsgegevens die zijn verstrekt op de website. Voorbeeld indirect: gegevens over een persoon die door iemand anders worden verstrekt.

 1. Waar en met wie deelt Covidtest Nederland mijn persoonsgegevens?

Covidtest Nederland kan in de volgende gevallen persoonsgegevens delen:

 • Dienstverleners. Als Covidtest Nederland zorg/dienstverleners inschakelt kunnen zij – en waar overeengekomen– persoonsgegevens verwerken op need-to-know-basis.
 • GGD. In het geval van een positieve Covid19-sneltest is de arts van Covidtest Nederland wettelijk verplicht om de uitslag en andere verplichte gegevens waaronder het BSN (dat bij u zal worden opgevraagd) te delen met de GGD.
 • Ouders/voogd patiënt. Indien de patiënt minderjarig is wordt de uitslag van de test gedeeld met de ouder/voogd.
 • Wettelijke plicht/bevoegde toezichthouder. Het kan zijn dat Covidtest Nederland persoonsgegevens moet delen met een andere partij om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke plicht of bevel van een bevoegde toezichthouder.
 • Overgang van onderneming. Het kan voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de Covidltest Nederland (waaronder de dienstverlening) worden overgedragen aan een derde. In dat geval kan ook de daarmee verband houdende persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden overgedragen aan deze derde. Dat betekent onder meer dat wij u hierover informeren indien deze situatie zich voordoet.

Covidtest Nederland verwerkt persoonsgegevens in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte. Voor zover dit in uitzonderlijke gevallen wel plaatsvindt, wordt de doorgifte van persoonsgegevens gelegitimeerd in overeenstemming met de vereisten die de toepasselijke privacyregels – waaronder de AVG – daaraan stellen.

 1. Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Ter bescherming van uw persoonsgegevens nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen rekening houdend met de gevoelige aard van de persoonsgegevens. Hiermee worden uw persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen beveiligd tegen verlies, misbruik, wijziging of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Het gaat daarbij om administratieve, fysieke en technologische maatregelen, zoals emailen vanuit een beveiligde omgeving. De aan Covidtest Nederland verbonden afnemers van de testen en personen die u telefonisch informeren zijn gebonden aan geheimhouding.

 1. Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft verschillende rechten die u kunt uitoefenen. In hoeverre u deze rechten kunt uitoefenen, kan afhangen van de omstandigheden van de verwerking, zoals de manier waarop wij de persoonsgegevens verwerken en de grondslag daarvoor.

U heeft het recht:

 1. Om uw toestemming in te trekken wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming (recht op intrekken toestemming);
 2. Op inzage in uw persoonsgegevens (recht op inzage);
 3. Op rectificatie van persoonsgegevens wanneer deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn (recht op rectificatie);
 4. Op verwijdering van persoonsgegevens wanneer wij deze persoonsgegevens niet (langer) mogen verwerken (recht op gegevenswissing);
 5. Dat wij bepaalde persoonsgegevens over u doorgeven aan u of een door u aangewezen partij (recht op dataportabiliteit);
 6. Om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (recht van bezwaar);
 7. Dat wij persoonsgegevens op uw verzoek over u bewaren (recht op beperking van de verwerking);
 8. Om onder omstandigheden niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, zonder menselijke tussenkomst (recht m.b.t. geautomatiseerde besluitvorming);
 9. Om een klacht in te dienen (zie hoofdstuk 10 van dit privacybeleid).

Zie voor meer informatie hierover deze webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U kunt uw privacyrechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via clientenservice@covidtestnederland.nl Wij verzoeken u om daarbij uw volledige voor- en achternaam, een omschrijving van wat u verzoekt en waarover uw verzoek gaat.

Als u de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, onder curatele staat of als een bewind of mentorschap is ingesteld, moeten de privacyrechten uitgeoefend worden door uw wettelijk(e) vertegenwoordiger(s), als u daar niet toe in staat of onbevoegd bent.

Wat kan u van ons verwachten?

Nadat u een verzoek bij ons hebt ingediend waarin u aangeeft privacyrecht(en) te willen uitoefenen, ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging van ons. Vervolgens kan het zo zijn dat wij vragen om aanvullende informatie, bijvoorbeeld om uw identiteit te verifiëren. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren. In het geval wij langer de tijd nodig hebben, bijvoorbeeld gezien de complexiteit en het aantal verzoeken, dan zullen wij u informeren dat wij tot maximaal twee maanden extra de tijd nodig hebben.

 1. Vragen of klachten?

Als u vragen of klachten heeft dan kunt u het e-mailadres clientenservice@covidtestnederland.nl gebruiken. Alhoewel wij het op prijs stellen als u ons de kans geeft om uw klacht te verhelpen, heeft u altijd het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder wanneer u denkt dat er sprake is van een privacy inbreuk. De contactgegevens van deze toezichthouders kunt u vinden op deze webpagina.

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Covidtest Nederland past geen vormen van geautomatiseerde besluitvorming toe.

 1. Cookies

Op onze Website maken wij gebruik van cookies. Onderaan deze pagina vindt u een compleet overzicht.

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Zo hebben wij de plicht om het behandeldossier gedurende twintig jaren, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, te bewaren. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig de inhoud van dit beleid via de Website te bekijken. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 11 november 2020.

Cookies